NOTICE ONVIETNAMESE VISA POLICIES FOR FOREIGN NATIONALS


  1. From 15th, August, 2023 to 14th, March, 2025,Visa waiver will be applicable to nationals of  the Federal Republic of Germany, The French Republic, Italian Republic, Kingdom of Spain, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Russian Federation, Japan, Republic of Korea, Kingdom of Denmark, Kingdom of Sweden, Kingdom of Norway, Republic of Finland, and the Republic of Belarus with a maximum temporary residence period of 45 days from the date of entry, no matter what passport types they currently hold or their purposes of entry, on the basis of eligibility for entry in accordance with Vietnamese laws.
  2. From 15th, August, 2023,electronic visas (e-visas) shall be applicable to citizens of all countries and territories. Vietnam e-visa validity will be valid for up to 90 days, single entry or multiple entries.

Page to get the e -visa: immigration.gov.vn


THÔNG BÁO VỀ CHÍNH SÁCH THỊ THỰC VIỆT NAM CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

  1. Từ ngày 15/08/2023 đến ngày 14/03/2025, Chính phủ Việt Nam miễn thị thực cho công dân các nước: Cộng hoà Liên bang Đức, Cộng hoà Pháp, Cộng hoà Italia, Vương quốc Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen, Liên bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Thuỵ Điển, Vương quốc Na Uy, Cộng hoà Phần Lan và Cộng hoà Belarus với thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  2. Từ ngày 15/08/2023,Chính phủ Việt Nam áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ. Thời hạn thị thực điện tử (ký hiệu EV) được nâng từ 30 ngày lên không quá 90 ngày, có giá trị một lần hoặc nhiều lần.

    Trang đăng ký thị thực điện tử: immigration.gov.vn

 ​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​